குடந்தை சேதுராமன்: திருஞானசம்பந்தர்

குடந்தை சேதுராமன்: திருஞானசம்பந்தர்

திருஞானசம்பந்தர் காலம் கி.பி. 640 – 656. இதை மனதில் கொண்டு மற்றவற்றை கான்போம்.

மெய்கண்டார், திருவடுதுரையாதீனத்திங்களிதழ்,  ஜனவரி 1996, மலர் 53 இதழ் 4