குடந்தை சேதுராமன்: காயாரோஹணம்

மெய்கண்டார், திருவடுதுரையாதீனத்திங்களிதழ், அக்டோபர் 1990, மலர் 8, இதழ் 11