குடந்தை சேதுராமன்: சூலமங்கலத்து சூலூர்

ஞானசம்பந்தம், தருமை ஆதீன  திங்கள் இதழ், மலர் 53 இதழ் 4, 1993