குடந்தை சேதுராமன்: தமிழ் கல்வெட்டுக்கள் செய்தனவும் செய்ய வேண்டியனவும்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் 1989 – டிசம்பர் மாதம் 25 – 26 தேதிகள்