குடந்தை சேதுராமன்: திருக்குடமூக்கில் மாமகம்

மாமகம் 1992 சிறப்பு மலர்