குடந்தை சேதுராமன்: பெரியபுராணம் பன்னிரண்டாம் திருமுறை

ஞானசம்பந்தம், தருமை ஆதீன  திங்கள் இதழ், மலர் 44 இதழ் 3, 1985