குடந்தை சேதுராமன்: வடிவேய்மங்கை எங்கே

ஞானசம்பந்தம், தருமை ஆதீன  திங்கள் இதழ், 1987